СУ "Алеко Константинов", град Луковит » Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

СУ "Алеко Константинов", град Луковит

Доверете се на традицията, за да посрещнем уверено бъдещето!

гр. Луковит, обл. Ловеч, ул. "Възраждане" №104

тел.: 0879 125 202

e-mail: info-1100402@edu.mon.bg

Нашето училище

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“Начало на сайта

Професионално направление: Код: 762 „Социална работа и консултиране“

Професия: Код: 762030 „Помощник – възпитател“

Специалност: Код: 7620301 „Помощник–възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“

 

Изпълнението на проект „Ученически практики – 2“ подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда и създаване и функциониране на учебно-тренировъчни фирми по професии и специалности с приоритетно значение за икономиката, свързани с тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България.

Участват 10 ученици от специалност – Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“, които извършват своето практическо обучение в ДГ „Слънце“ гр. Луковит заедно със своите наставници и наблюдаващ учител по професионална подготовка.