СУ "Алеко Константинов", град Луковит » Проект BG05M9OP001-2.018-0002 „Социално-икономическа интеграция в Луковит“

СУ "Алеко Константинов", град Луковит

Доверете се на традицията, за да посрещнем уверено бъдещето!

гр. Луковит, обл. Ловеч, ул. "Възраждане" №104

тел.: 0879 125 202

e-mail: info-1100402@edu.mon.bg

Нашето училище

Проект BG05M9OP001-2.018-0002 „Социално-икономическа интеграция в Луковит“Начало на сайта

ОБЩИНА ЛУКОВИТ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ДВЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Община Луковит започна изпълнението на проект, финансиран от две оперативни програми, който ще приложи интегрирани мерки за приобщаване на ромските уязвими групи. Административният договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ бе подписан на 05 март 2019 г.

Проектът BG05M9OP001-2.018-0002 „Социално-икономическа интеграция в Луковит“ се осъществява по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1. Общата му стойност е 872 018,50 лв., като се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. в размер на 483 933,61 лв. и от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. в размер на 388 084,89  лв.

Партньори по проекта са СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит, ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. Луковит, ОУ „Христо Ботев“ с. Румянцево, НУ „Инж. Вълков“ гр. Луковит и Сдружение „Знание“ гр. Ловеч. Асоциирани партньори са Министерството на образованието и науката, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и РЗИ-Ловеч.

Основните дейности, които ще се изпълняват по ОП РЧР, са:

  • Включване в заетост – осигуряване на субсидирана заетост за 56 безработни лица от ромски произход;
  • Център за обществена подкрепа с общностен център в кв. „Изток“, гр. Луковит – разкриване на ЦОП със социален работник, педагог, логопед и назначаване на общностен работник в изнесения център в кв. „Изток“. В ЦОП и изнесената му част ще се предоставят социални и здравни услуги за около 200 деца, жени и майки.
  • Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи – работа с НПО с около 240 деца и младежи от ромската общност.

Основните дейности, които ще се изпълняват по ОП НОИР, са:

  • Допълнително обучение по български език за ученици, за които българският език не е майчин – за около 450 ученици;
  • Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици – за около 140 ученици;
  • Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование – 200 ученици;
  • Работа с родителите – ще бъдат обхванати около 400 родители;
  • Преодоляване на негативни обществени нагласи – работа с НПО – ще бъдат обхванати около 150 ученици.

В рамките на проекта ще бъдат назначени 5 образователни медиатори от ромски произход в училищата партньори по проекта.

Целта на проекта е чрез взаимно допълващи се мерки по двете оперативни програми, сведени на ниво ползвател, да бъде оказана подкрепа на най-бедните и уязвими семейства в общината.

Изпълнението на проекта ще приключи на 31.12.2020 г.

Линк към сайта на бенефициента – Община Луковит: https://www.lukovit.bg