СУ "Алеко Константинов", град Луковит » Административни услуги

СУ "Алеко Константинов", град Луковит

Доверете се на традицията, за да посрещнем уверено бъдещето!

гр. Луковит, обл. Ловеч, ул. "Възраждане" №104

тел.: 0879 125 202

e-mail: info-1100402@edu.mon.bg

Нашето училище

» Административни услугиНачало на сайта

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование
Заявление за издаване на дубликат на свидетелство  за основно образование

Заявление за издаване на Удостоверение за завършен клас

Заявление за издаване на Свидетелство за основно образование

Заявление за записване в самостоятелна форма на обучение

Заявление за записване на ученик

Служебна бележка за допускане до ДЗИ

Служебна бележка за подадено заявление за  допускане до ДЗИ

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Молба-декларация за получаване на стипендии

Декларация-съгласие за доброволно предоставяне на лични данни

Заявление за освобождаване на ученик от учебни занятия от класен ръководител за 3 дни

Заявление за освобождаване на ученик от учебни занятия от директор за 7  дни

Заявление от родител на ученик за посещаване на ИУЧ

Заявление от родител на ученик за посещаване на ЦОУД