СУ "Алеко Константинов", град Луковит » От 01.02.2012 г. СОУ”Ал. Константинов”, гр. Луковит работи по проект BG051PO001-3.1.06 ”Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

СУ "Алеко Константинов", град Луковит

Доверете се на традицията, за да посрещнем уверено бъдещето!

гр. Луковит, обл. Ловеч, ул. "Възраждане" №104

тел.: 0879 125 202

e-mail: info-1100402@edu.mon.bg

Нашето училище

От 01.02.2012 г. СОУ”Ал. Константинов”, гр. Луковит работи по проект BG051PO001-3.1.06 ”Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”Начало на сайта

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Целодневната организация на обучение се провежда в 7 групи, включващи ученици от 1-8 клас. Проектът е с национален обхват, на стойност 180 000 000 лева  и е с продължителност до 31 октомври 2014г. 

Целта на проекта е подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната. Целодневната органзация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително– избираема подготовка, свободно-избираема подготовка,  самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на  справедливост, толерантност и перспективност.

Проектните дейности обхващат: Осигуряване и провеждане на целодневна организация на учебния процес за учениците от I до VIII клас от средищните училища в страната.
Обучение на учители и служители в средищните училища за прилагане на новия модел „целодневна организация на учебния процес”.
Осигуряване на средства за целодневно обучение на учениците от средищните училища (в т.ч. ученици от етнически малцинствени групи).